Gå til indhold
Søg

Evaluering

Der gennemføres en evaluering af NAFA-programmet, som skal tjene flere formål.

  1. Der skal i tæt dialog med styregruppe og programledelse tilvejebringes systematisk viden om progressio­nen undervejs i programmet med henblik på programintern læring og kvalitetssikring. Det sker bl.a. i form af en midtvejsevaluering.
  2. Der gennemføres en slute­valuering, som med afsæt i NAFAs mål dokumenterer, vurderer og forklarer resultaterne af programmet (accountability). Denne del indebærer både en kritisk-refleksiv granskning af programmets organisering og processer (efficiency, relevans og kohærens) samt en redegørelse for og vurdering af, hvorvidt programmet opfylder målsætningerne (impact og effective­ness).
  3. Det er et væsentligt selv­stændigt formål at tydeliggøre NAFAs bidrag til det samlede vidensgrundlag for naturfagsunder­visning i Danmark, såvel som de praksisændringer, NAFA har givet anledning til. Slutevalueringen skal derfor også have fokus på ansatser til blivende, langsigtede virkninger ud over programperioden såvel som på vidensbidrag med afsmittende betydning for naturfaglig undervis­ningspraksis på læreruddannelsen og i grundskolerne (sustainability og transferability).

Evalueringen følges af en evalueringsstyregruppe, se Følge- og udviklingsgrupper.