Gå til indhold
Søg

CESE

CESE, Center of Excellence in Science Education, er det ben i Naturfagsakademiet NAFA, som skal løfte forskningsdelen.

Den forskningsbaserede viden om naturfagsundervisning og naturfagsdidaktik styrkes med Center of Excellence in Science Education, CESE, under Naturfagsakademiet NAFA. CESE bygger bro mellem universiteternes og professionshøjskolernes forskning og lærernes didaktiske praksis på læreruddannelsen og ude i klasselokalerne.

Forskningsstrategi

CESE-ledelsen har i samarbejde med CESE-udviklingsgruppen formuleret en forskningsstrategi. Strategien blev godkendt på et styregruppemøde d. 3. december 2021 og er gældende frem til 31. januar 2023. Se CESEs forskningsstrategi.

Forskningsprojekter

På baggrund af strategien iværksætter CESE-ledelsen et endnu ikke defineret antal strategiske forskningsprojekter i 2022. Dertil kommer de to første state-of-the-art projekter, som knytter sig læreruddannelsessporet og skolesporet i NAFA.
De to state-of-the-art-projekter skal afdække nyeste forskning i relation til ”professionelle læringsfællesskaber” og ”den dobbelte didaktiske dimension med fokus på dannelse og kompetencer”. Det er hensigten, at disse litteraturstudier kan inspirere arbejdet i de professionelle læringsfællesskaber på professionshøjskolerne og senere det videre arbejde i skoleindsatsen.  NAFA vil derudover arbejde med flere typer af forskningsprojekter, som formu­leres med udgangspunkt i CESEs forskningsstrategi.

  • Følgeforskningsprojekter, som belyser arbejdet i de professionelle læringsfællesskaber og afprøvning af modeller i grundskolen. Der igangsættes toårige følgeforsk­ningsprojekter hvert år. Resulta­terne anvendes blandt andet i evalueringsøjemed i NAFA.
  • Strategiske forskningsprojekter på tværs af NAFAs problemfelter og naturfagsdidaktiske temaer
  • Ph.d.-forløb knyttet til begge typer forskningsprojekter.

Den viden, der produceres i forsk­ningsprojekterne, bringes i spil på læreruddannelsen og i udvikling af modeller for kompetenceudvikling i grundskolen.
Resultaterne formidles på NAFA Viden, der også rummer viden fra de øvrige indsatsområder.

Fra programstart i sommeren 2021 er der udarbejdet et Delphi-studie i samarbejde med Danish Science Education Research Association (DASERA). Studiet afdækker aktuelle videnbehov på læreruddannelsen og i grundskolen. Delphi-studiet har informeret NAFA-ledelsen om hvilke naturfagsdidaktiske temaer, der bør vælges som fælles temaer på tværs af de tre hovedindsatser i NAFA.

Arbejdet i CESE følges af en Nordisk ekspertgruppe, der også bidrager med bedømmelse af forskningsprojekter, se Følge- og udviklingsgrupper.

For kontakt til CESE, se Kontakt.

NAFA-Forsk

NAFA-Forskernetværket udbyder ph.d.-kurser og forskningskurser, for både ph.d.-studerende, forskningsinteresserede læreruddannere samt naturfagsdidaktiske forskere fra både professionshøjskoler og universiteter.

Kursus i kvalitativ dataanalyse med NVIVO
Mange kvalitative studier indebærer analyser af større mængder kvalitativt data. Ofte kombineres forskellige former for kvalitativt materiale: Officielle dokumenter, interviews, feltnoter, rapporter, fotos, lydfiler, videoklip, etc. For at kunne analysere større mængder kvalitativt materiale er det nødvendigt at systematisere analysen.
Dette kursus tilbyder en grundlæggende introduktion til kvalitativ dataanalyse med analyseprogrammet NVIVO. Formålet med kurset er at gøre NAFA-medarbejdere i stand til at udarbejde og gennemføre systematisk analyse af eget kvalitative materiale indsamlet gennem PLF-arbejdet og CESE-forskningsprojekter.
Kursusopbygning:
Kurset består af to hele fysiske workshopdage og én online workshopdag. På den første workshopdag introduceres deltagerne til oprettelse af projekter i NVIVO, case klassifikation, auto-kodning samt kodning af tekststykker med udgangspunkt i kvalitativ indholdskodning.
På anden workshopdag tager vi udgangspunkt i det kodede materiale fra første workshop og arbejder videre med analyserne ved hjælp af queries.
Kursusholdere:
Johanne Grøndahl Glavind, ph.d., forskningsleder, MSO, Forskningscenter for uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis, VIA University College.
Anne Krøger Pedersen, ph.d., adjunkt, VIA Efter- Videreuddannelse, VIA University College.
Kursusdatoer:
Fysiske workshops: 13. december 2022 og 10. januar 2023. Begge dage klokken 10.00 – 16.00.
Online workshop: 25. januar 2023. Online vejledningstid efter aftale med kursusholdere.
Sted: SDU, Odense. Lokale tilgår.
Tilmelding: Senest 1. oktober 2022 til Tine Maria Brinks: tinabrinks@imada.dk.
Max deltagertal er 25. Man er først endeligt tilmeldt kurset, når man har modtaget bekræftelse.
Læs hele beskrivelsen af kurset