Gå til indhold
Søg

CESE Viden

Det er CESEs opgave at forske og formidle forskning bl.a. i form af videnrapporter og afrapportering af forskningsprojekter.

Introduktion
Du kan vælge først at se en video, der gennemgår rapporten og dens konklusioner.

Resume
Den fagfællebedømte/peer reviewed rapport undersøger den dobbelte didaktiske dimension i læreruddannelsen med fokus på dannelse og kompetence. Den starter med en afdækning af dannelses- og kompetencebegreberne og deres relationer til naturfagsundervisning i grundskolen, og forfatterne diskuterer, hvorledes de to begreber kan kobles gennem en fælles vidensdimension. Forfatterne inddrager også det angelsaksiske begreb scientific literacy for at få en samlet forståelse af de overordnede målkategorier for naturfagsundervisningen i grundskolen. Efter denne ret omfattende oversigt adresserer rapporten den dobbelte didaktiske dimension med fokus på dannelse og kompetence som et grundlag for læreres grund-, efter- og videreuddannelse.
Rapporten er udarbejdet for Naturfagsakademiet – CESE, Center of Excellence in Science Education af:
Jens Dolin, IND, KU
Jens Jakob Ellebæk, UC SYD
Peer Daugbjerg, VIA UC

Målet med projektet har været at skabe en model for et rammeværk, forstået som en sammenhængende modellering og beskrivelse af, hvordan et teoretisk rammeværk normalt struktureres i international sammenhæng, og hvad man med baggrund heri kunne tænke sig et rammeværk burde indeholde i dansk NAFA-sammenhæng. Ud fra relevant litteratur på området og fire eksempler på forskellige typer af rammeværk, kondenseres generiske retningslinjer for indholdselementer i et rammeværk. Formål, metode (herunder litteraturreview), feedback og konsensusskabelse angives som nødvendige indholdselementer for alle rammeværk, mens delphi-undersøgelse, ekspertseminar og grafiske fremstillinger anses som oplagte metoder at trække på i forbindelse med udarbejdelsen af rammeværket.

Resume
Formålet med nærværende arbejde har været at skabe et inspirerende rammeværk over forskningsfeltet omkring den dobbelte didaktiske dimension og de begreber som knytter sig hertil. Gennem et scoping review identificeres centrale studier på feltet ved hjælp af en række ressourcer som databasesøgning, referencelister, snowballing, netværk og ekspertgrupper med henblik på at udvælge relevante studier og kortlægge feltets bredde og dybde på et indledende niveau. Begreber omkredsende den dobbelte didaktiske dimension kategoriseres i tre grupper; kernebegreber, centrale begreber og tilgrænsende begreber, som kortlægges gennem et afsluttende mindmap. Det konkluderes blandt andet at begrebsbrug på tværs af studier er inkonsistent, og at der i udpræget grad er tale om almendidaktiske problemstillinger.

Hæftet er udarbejdet for Naturfagsakademiet – CESE, Center of Excellence in Science Education af:
Jens Dolin, IND, KU
Jens Jakob Ellebæk, UC SYD
Peer Daugbjerg, VIA UC

Introduktion
Du kan vælge først at se en kort video, der introducerer rapporten.

Resume
Rapporten er resultatet af et opdrag fra Center of Excellence in Science Education (CESE), Naturfagsakademiet (NAFA) i form af et scoping review af international forskningslitteratur om professionelle læringsfællesskaber (PLF), fundet i databasen ERIC – Education Resources Information Center og publiceret i perioden 2018-2021.
Rapporten sammenfatter omfanget af forskningslitteratur om centrale NAFA-relevante forskningstemaer. Ydermere indikeres relevante fremtidige forskningstemaer som et relevant grundlag for at generere viden om udvikling af professionelle læringsfællesskaber i en læreruddannelses- og grundskolekontekst.
Opsummerende fremhæves fem resultater:

  1. NAFA-rammeværkets seks dimensioner dækkes i forskningslitteraturen
  2. Der er international forskningsinteresse i professionelle læringsfællesskaber
  3. Der er en begrænset mængde af forskningsartikler om naturfagsdidaktik
  4. Læreruddannelse er et fremvoksende forskningsfelt
  5. Der er forskningsmæssig interesse i professionelle læringsfællesskaber som større netværk og grænseoverskridende organiserings- og samspilsformer

Hæftet er udarbejdet for Naturfagsakademiet – CESE, Center of Excellence in Science Education
af
Thomas R.S. Albrechtsen, UC SYD
Tina Maria Brinks, SDU
Katrine Bennedsen, SDU
Connie Svabo, SDU