Gå til indhold
Søg

Om NAFA

Naturfagsakademiet NAFA er et nationalt program, der skal fremme motiverende og udbytterig naturfagsundervisning i grundskolen ved at styrke uddannelse af kommende og nuværende naturfagslærere.

Formålet med NAFA er at fremme motiverende og udbytterig naturfagsundervisning i grundskolen gennem styrket uddannelse af naturfagslærere.

Visionen for NAFA er, at den naturfaglige dannelse i Danmark styrkes med fokus på at øge børn og unges interesse og motivation for samt kompetencer inden for naturfag, så markant flere kan og vil omsætte naturfaglig viden til handlinger, der imødekommer samfundsmæssige udfordringer og dilemmaer.

Hovedmål

Formålet adresseres gennem tre hovedmål:

  1. At naturfagsundervisningen på læreruddannelsen systematisk tager afsæt i naturvidenskabelig og fagdidaktisk viden samt aktuelle erfaringer fra praksis.
  2. At der er udviklet nye bæredygtige modeller for kompetenceløft i naturfag i grundskolen, der kan skaleres i form af et nationalt koordineret udbud.
  3. At der er produceret nødvendig viden om naturfagsdidaktik, der i samspil med relevant naturvidenskabelig viden omsættes til forbedret undervisningspraksis.

Indsatser

For at opnå disse mål etablerer NAFA derfor tre nationalt koordinerede indsatser:

  1. En indsats på læreruddannelsen om udvikling af undervisningen gennem kompetenceudvikling af læreruddannere i nationale og lokale professionelle læringsfæl­lesskaber (PLF’er) og praksissam­arbejder med partnerskoler mhp. udvikling af undervisningen
  2. En indsats i grundskolen målrettet udvikling og afprøvning af bære­dygtige modeller for kompetence­udvikling mhp. at undersøge, hvilke kompetenceudviklingsmodeller der både kan tilgodese kommunernes og skolernes efterspørgsel og samtidig sikre langvarig forankring af læring
  3. En forskningsindsats i form af etab­lering af Center of Excellence in Science Education (herefter CESE), som skal bedrive praksisnær forskning i tilknytning til hhv. den læreruddannelses- og skolerettede indsats mhp. at producere nødven­dig viden.

Intern evaluering 2022

Årlig evaluering af NAFA fra intern evaluator
NAFA gennemfører en årlig evaluering ved en intern evaluator for at vurdere, hvor godt planerne for fremdriften i projektet bliver fulgt for de tre indsatser og for samarbejdet imellem dem. Årsrapporten fra intern evaluator bliver anvendt af såvel programledelsen som udviklingsgrupperne for de tre indsatsområder til udvikling og læring. Dette sker både i forbindelse årsrapporten som løbende i programaktiviteterne.
I november 2022 kom evalueringen for 2022, som dækker aktiviteten i NAFA i perioden fra januar til oktober.
Evaluator konkluderer, at NAFA som organisation overordnet er velfungerende og er kommet godt fra start. Nedenfor opsummeres konklusionerne fra årsrapporten. 

Indsats på læreruddannelsen
Evaluator konkluderer, at indsatsen på læreruddannelsen i 2022 er gennemført som planlagt. 
Evaluator konkluderer, at både lokale og nationale professionelle læringsfællesskaber, PLF’er, er etableret og har arbejdet målrettet med de planlagte aktiviteter. Det gælder bl.a. udvikling og afprøvning af didaktiske modeller. 
Evaluator noterer, at flere professionshøjskoler har afprøvet involvering af studerende i planlægning af undervisning og gennemførelse af undervisning for skoleelever, men det er for tidligt at konkludere, hvorvidt det har bidraget til styrket praksiserfaring blandt de studerende. 
Evaluator anbefaler:

  • et styrket samarbejde mellem Indsatsen på læreruddannelsen og forskerne i NAFAs forskningsben, CESE. 
  • en øget opmærksomhed på, hvad der fremmer og hæmmer udvikling i de lokale PLF’er. 
  • at de relevante PLF’er laver prøvehandlinger med studerende med henblik på involvering af lærerstuderende, samt formidler udviklingsarbejde via nafa.nu.  

Indsats i folkeskolen (Skole-indsats)
Evaluator konkluderer, at indsatsen i folkeskolen i 2022 er gennemført som planlagt. 
Evaluator noterer, at 2022 har været en indledende fase, hvor der primært har været fokus på at fastlægge rammerne for indsatsen og på at rekruttere kommuner og skoler. 

Evaluator minder om, at dataindsamling via fokusgruppeinterviews starter i foråret 2023, og at det derfor er vigtigt at etablere informantgrupper.  

Forskningsindsats (CESE) 
Evaluator konkluderer, at forskningsindsatsen overordnet er gennemført som planlagt i et år præget af centerudvikling og opstart af forskningsprojekter. 
Evaluator vurderer, at CESE har arbejdet målrettet med udvikling af forskningsprojekter, ny strategi og etablering af forskernetværk med formidlingsaktiviteter. 
Evaluator noterer etableringen af det nye CESE Videns Center og at det har igangsat sine første forskningsaktiviteter både inden for følgeforskning og strategisk forskning. 
Evaluator minder om, at dataindsamling via fokusgruppeinterviews starter i foråret 2023, og at det derfor er vigtigt at etablere informantgrupper.  

Det tværgående samspil mellem indsatserne
Evaluator konkluderer som nævnt, at NAFA som organisation overordnet er velfungerende og er kommet godt fra start. 
Evaluator vurderer desuden, at der er indikationer på, at deltagerne i NAFA har opnået et højere niveau af kompetencer inden for naturfagsdidaktisk praksis. 
Evaluator forventer derfor, at 2023 bliver det år, hvor alle tre indsatser kommer helt i gang og dermed giver de forventede resultater for impact ved evalueringen i 2023. 

Følge- og udviklingsgrupper

Hver indsats koordineres af en udviklingsgruppe med repræsentati­on fra de deltagende institutioner og ledes af programlederne på nationalt plan og i det daglige af den lokale uddannelsesledelse.

Samarbejde og afstemning på tværs af indsatser sker i NAFAs koordineringsgruppe, der samler de tre udviklingsgrupper.

NAFAs program udfolder sig over syv studieår, dvs. fra august til juni. Det første år med særligt fokus på etab­lering og opstart af programmets akti­viteter, og det sidste år med særligt fokus på programafslutning og slute­valuering.

Programmet følges af en styregruppe og en række rådgivnings- og ekspertgrupper, se Følge- og Udviklingsgrupper.