Gå til indhold
Søg

Om NAFA

Naturfagsakademiet NAFA er et nationalt program, der skal fremme motiverende og udbytterig naturfagsundervisning i grundskolen ved at styrke uddannelse af kommende og nuværende naturfagslærere.

Formålet med NAFA er at fremme motiverende og udbytterig naturfagsundervisning i grundskolen gennem styrket uddannelse af naturfagslærere.

Visionen for NAFA er, at den naturfaglige dannelse i Danmark styrkes med fokus på at øge børn og unges interesse og motivation for samt kompetencer inden for naturfag, så markant flere kan og vil omsætte naturfaglig viden til handlinger, der imødekommer samfundsmæssige udfordringer og dilemmaer.

Hovedmål

Formålet adresseres gennem tre hovedmål:

  1. At naturfagsundervisningen på læreruddannelsen systematisk tager afsæt i naturvidenskabelig og fagdidaktisk viden samt aktuelle erfaringer fra praksis.
  2. At der er udviklet nye bæredygtige modeller for kompetenceløft i naturfag i grundskolen, der kan skaleres i form af et nationalt koordineret udbud.
  3. At der er produceret nødvendig viden om naturfagsdidaktik, der i samspil med relevant naturvidenskabelig viden omsættes til forbedret undervisningspraksis.

Indsatser

For at opnå disse mål etablerer NAFA derfor tre nationalt koordinerede indsatser:

  1. En indsats på læreruddannelsen om udvikling af undervisningen gennem kompetenceudvikling af læreruddannere i nationale og lokale professionelle læringsfæl­lesskaber (PLF’er) og praksissam­arbejder med partnerskoler mhp. udvikling af undervisningen
  2. En indsats i grundskolen målrettet udvikling og afprøvning af bære­dygtige modeller for kompetence­udvikling mhp. at undersøge, hvilke kompetenceudviklingsmodeller der både kan tilgodese kommunernes og skolernes efterspørgsel og samtidig sikre langvarig forankring af læring
  3. En forskningsindsats i form af etab­lering af Center of Excellence in Science Education (herefter CESE), som skal bedrive praksisnær forskning i tilknytning til hhv. den læreruddannelses- og skolerettede indsats mhp. at producere nødven­dig viden.

Følge- og udviklingsgrupper

Hver indsats koordineres af en udviklingsgruppe med repræsentati­on fra de deltagende institutioner og ledes af programlederne på nationalt plan og i det daglige af den lokale uddannelsesledelse.

Samarbejde og afstemning på tværs af indsatser sker i NAFAs koordineringsgruppe, der samler de tre udviklingsgrupper.

NAFAs program udfolder sig over syv studieår, dvs. fra august til juni. Det første år med særligt fokus på etab­lering og opstart af programmets akti­viteter, og det sidste år med særligt fokus på programafslutning og slute­valuering.

Programmet følges af en styregruppe og en række rådgivnings- og ekspertgrupper, se Følge- og Udviklingsgrupper.