Gå til indhold
Søg

NAFA NYT – August 2022

Skoleindsatsen starter efteruddannelse om Naturfaglige praksisser
Først skal der lige rettes en fejl fra juni-udgaven af NAFA-nyt. Vi fik skrevet, at der var indgået en aftale mellem VIA og Viborg Kommune om et forløb. Det var ikke med Viborg, men med Herning kommune at aftalen er indgået. Vi beklager fejlen.
Vi er i gang med skoleåret 2022-2023 og skoleindsatsen i NAFA er nu ved at rulle i gang. De første aktiviteter på skoler kører her i september. Det er Tema 0 om Naturfaglige praksisser, der er overskriften i dette og det kommende skoleår.
I samarbejdet mellem KP og Vallensbæk Kommune fokuseres der i år 1 på naturfagsvejlederne og de bliver så de centrale aktører for det, der skal ske år 2 for naturfagsunderviserne.
I det sjællandske samarbejder Absalon med Køge Kommune. Her bliver de første aktiviteter her i efteråret nogle ekskursioner i lokalområderne med et fagligt og fagdidaktisk afsæt.
På Fyn er der et samarbejde mellem UCL og flere friskoler. Her er starten skubbet til senere på året og de konkrete aktiviteter er ikke planlagt endnu.
I Nordjylland er der ikke endelige aftaler endnu, men også her forsøges der at samle en række friskoler til et samspil på tværs.
I Midtjylland er der som nævnt en samarbejdsaftale mellem Herning Kommune og VIA. Opstarten er skubbet til foråret 2023. Første skridt er en fælles udviklingsworkshop i marts 2023. Her deltager repræsentanter for skolerne, kommunens forvaltning, skoleledere samt forskere, EVU-konsulenter og andre medarbejdere fra NAFA. Inden da laves en lokal behovsanalyse.
I det sydjyske har UC SYD lavet en aftale med de 13 tyske grundskoler i området samt den tyske efterskole. Skolerne starter med et fælles kick-off/intro i efteråret 2022. Aftalen er forlænget i forhold til de oprindelige ideer, så aftalen kører i op mod 3 år bl.a. af hensyn til skolernes ressourcer. Fokus vil være at skabe den røde tråd for elever og lærere gennem alle skoleårene, samt at arbejde med de 4 naturfaglige kompetencer.

Også i forhold til tema 1: Naturfaglige kompetencer og naturfaglig dannelse er der begyndt at være aftaler på plads. Tema 1 skal køre i skoleårene 2023-2024 og 2024-2025.
Absalon og Ringsted Kommune har indgået en aftale om et forløb under tema 1. Der er allerede afholdt en udviklingsworkshop og der er etableret en fælles arbejdsgruppe, der skal få det endelige forløb beskrevet.
UC SYD og skoler i Aabenraa Kommune har også indgået en aftale om et forløb under tema 1. Aftalen rækker 2,5 år frem og de første workshops afholdes allerede i efteråret 2022 og foråret 2023. I 2023 – 2024 intensiveres indsatsen omkring sammenhæng i naturfagsundervisningen og de 4 kompetencer. Der vil også forsøgt indbygget et linjefagsforløb i natur/teknologi. Det sidste halve år af forløbet frem mod årsskiftet 2024-2025 vil have fokus på forankring af naturfagsindsatsen på skolerne og i kommunen.
Også andre steder er der begyndende dialog om forløb under tema 1.
Et enkelt sted er der allerede aftale om et forløb under tema 2: Naturfaglige kompetencer og evaluering. Tema 2 kører i skoleårene 24-25 og 25-26. Her har Absalon og skolerne i Vordingborg Kommune indgået aftale om et forløb.
Vil man høre mere om hvordan  kan komme med i samarbejdet så kontakt programleder for skoleindsatsen: Jens Juulsgaard Larsen på mail: jjla@ucsyd.dk eller tlf. 72 66 52 12 eller deltag i webinar (se nedenfor).

Webinar i skoleindsatsen
Skoleindsatsen afholder webinar den onsdag d. 21. september 2022. Webinaret er for skoleledere, naturfagslærere og -vejledere på skoler samt naturfagskoordinatorer i kommuner. Webinaret er ment som et fagligt inspirationsoplæg om undersøgende og praktisk arbejde i naturfagene i grundskolen og giver viden om, hvad NAFA er, og hvordan skoler og kommuner kan deltage.
Link: https://www.kp.dk/arrangementer/hvad-skal-der-til-for-at-kaste-en-sko-saa-langt-som-muligt/

CESEs Ph.d-program
CESE er i gang med en besøgsrunde til alle partnerinstitutioner for at afdække mulighederne for forskellige samarbejdsmodeller i etableringen af CESE-ph.d.uddannelse. Runden afsluttes i august måned, og herefter samler CESE-ledelsen diverse input og udvikler på en endelig model, der drøftes med partnerne.

CESEs forskningsprojekter

Med hensyn til forskningsprojekter er der godt gang i modningsprocesserne. Det betyder, at der er mange projekter i pipeline, som er i gang med en kvalificering i den Nordiske Ekspertgruppe. I løbet af efteråret forventes det, at der i alt vil være seks forskningsprojekter i gang fordelt som 2 følgeforskningsprojekter på skole- og LU-sporet samt 4 strategiske forskningsprojekter omkring forskellige tematikker som ”Kortlægning af undervisningspraksis i naturfagene i den danske grundskole”, ”Udvikling af værktøjer til måling af motivation hos grundskoleelever indenfor naturfagene”, ”Evaluering og NAFA forstået som et vidensudviklende netværk”.

Lærerstuderendes praksistilknytning
Det er et vigtigt mål for NAFA at styrke læreruddannelsens kobling til naturfagsundervisningen i grundskolen og i løbet af efteråret tager udviklingsgruppen for Læreruddannelsesindsatsen (LU-indsats) fat på en ny udviklingsopgave med at kortlægge og udvikle modeller for studerendes praksistilknytning. Eksisterende erfaringer fra læreruddannelsen viser, at de studerende generelt værdsætter at blive inviteret med i læreruddannelsens maskinrum, og at de oplever, at dette i høj grad er relevant for deres kommende praksis som lærere. Som en del af kortlægningsarbejdet vil LU-udviklingsgruppen indsamle mere viden om de eksisterende erfaringer og samtidig identificere og kvalificere forskellige nye muligheder for praksistilknytning af de studerende, bl.a. i relation den nye læreruddannelses tilrettelæggelse af praktikforløb. Kortlægningen vil ligeledes inddrage erfaringerne fra den igangværende PLF-temaperiode, hvor PLF-grupperne allerede nu arbejder med forskellige prøvehandlinger, hvor studerende involveres i at afprøve de ’undervisningstiltag’, som PLF-grupperne udvikler, via forskellige former for praksistilknytningsforløb. Kortlægningsarbejdet skal senere munde ud i, at den nuværende PLF-guide bliver udbygget med supplerende inspiration til forskellige muligheder for praksistilknytning af de studerende.

Støtte til nyuddannede lærere (NAFA-læreropstartsforløb)
Som led i arbejdet med at styrke læreruddannelsens kobling til naturfagsundervisningen i grundsko­len skal LU-udviklingsgruppen i den kommende tid ligeledes undersøge mulighederne i at styrke praksistilknytningen i læreruddannelsen gennem støtte til nyansatte naturfagslærere i overgangen fra uddannelse til job. Forskning viser at mange nyuddannede lærere forlader faget inden for de første år og det er derfor interessant at arbejde med, hvordan NAFA-programmet kan bidrage til understøtte fastholdelsen af naturfagslærere i skolerne. LU-udviklingsgruppen skal derfor arbejde med at udvikle et forslag til et særligt naturfagligt tonet NAFA-læreropstartsforløb, som efterfølgende kan prøves af i praksis. Udviklingsarbejdet vil blandt andet inddrage nuværende erfaringer med eksisterende og mere generiske læreropstartsforløb som allerede udbydes i UC-sektoren samt eksplorativ dialog med skoler og nyuddannede lærere, som skal afdække behovet for et sådant opstartsforløb set fra et skole-perspektiv, samt hvilken rolle skolerne kan spille i forløbet for at sikre en organisatorisk forankring af de nyuddannende lærere, som skal deltage i forløbene. Udviklingsarbejdet skal munde ud i et konkret setup for et NAFA-læreropstartsforløb som efter planen skal være klar til en form for pilotafprøvning fra næste studieår.

Fast tilknyttet konsulent med ansvar for NAFAs kommunikation
Fra starten af august har NAFA tilknyttet Niels Halfdan Hansen som konsulent til at løse kommunikationsopgaver for NAFA. En af de første opgaver Niels har kastet sig over at er at få NAFA på LinkedIn. Niels har løst opgaver for NAFA siden opstarten, men har nu en tættere tilknytning til programmet og vil sammen med programledelsen udvikle hjemmesiden og øge den samlede kommunikation. Man kan følge NAFA på https://www.linkedin.com/company/naturfagsakademiet-nafa