Gå til indhold
Søg

NAFA NYT – December 2021

CESEs forskningsstrategi godkendt

CESE-udviklingsgruppen og CESE-ledelsen har i de seneste måneder arbejdet på udvikling af den første forskningsstrategi for det kommende år. Strategien blev godkendt på et styregruppemøde d. 3. december, hvilket betyder, at der nu arbejdes med forberedelse af realiseringen. Strategiens elementer peger blandt andet i retningen af igangsættelse af forskellige typer af forskningsprojekter, der knytter sig læreruddannelsessporet og skolesporet i NAFA. Her inden jul igangsættes to forskningsprojekter, der skal afdække nyeste forskning i relation til ”professionelle læringsfællesskaber” og ”den dobbelte didaktiske dimension med fokus på dannelse og kompetencer” (Tema1). Det er hensigten, at disse litteraturstudier kan inspirere arbejdet i de professionelle læringsfællesskaber på professionshøjskolerne og senere det videre arbejde i skoleindsatsen.

Strategiworkshop: NAFAs strategi for udvikling af læreruddannelsen

Udviklingsgruppen for NAFAs læreruddannelsesindsats var den 29.-30. november 2021 samlet på internat for at arbejde med udviklingen af en strategi for, hvordan NAFA kan styrke læreruddannelsen gennem kompetenceudvikling af de naturfaglige læreruddannere. På internatets anden dag var udviklingsgruppen vært for en workshop, hvor der var inviteret bredt ud til både styregruppe, programledelse, ledere i læreruddannelsen og de to øvrige udviklingsgrupper i NAFA for hhv. CESE- og Skole-indsatsen for at komme og bidrage til strategiarbejdet. På workshoppen præsenterede udviklingsgruppen det foreløbige arbejde med strategien og deltagerne udefra blev inviteret til at være kritiske venner på arbejdet. Udviklingsgruppen fik på dagen mange relevante kvalificeringsinput som var med til at bringe strategiarbejdet vigtige skridt videre. Udviklingsgruppen arbejder frem mod jul og i begyndelsen af det nye år videre med strategien, som efter planen skal være klar til godkendelse på førstkommende møde i NAFAs styregruppe i det nye år.

Besøgsrunde i læreruddannelsen: Dialog om læreruddannernes kompetencebehov

Kia Wied har hen over de første uger af december været på rundtur på alle professionshøjskolerne for at besøge læreruddannelserne og alle de naturfaglige læreruddannere, som deltager i NAFA. Formålet med møderne har været en åben dialog om et fælles værdigrundlag for læreruddannelsesindsatsen, afdækning af muligheder og barrierer for at komme godt i gang med at arbejde sammen i professionelle læringsfællesskaber og kortlægning af læreruddannernes kompetencebehov. Som en del af grundlaget for dialogen på møderne har der desuden været udsendt et survey til læreruddannere, hvor de er blevet spurgt til, hvordan de ser deres kompetencer. Undersøgelsen har nået en svarprocent på 90 procent og peger sammen med dialogen ved møderne på, at læreruddannere som gruppe på landsplan samlet set er kendetegnet ved at være en meget erfaren gruppe med stor både bred og dyb fagdidaktisk viden og erfaring. Dialogerne i forbindelse med besøgsrunden peger desuden på et stort ønske blandt læreruddannerne om at opnå bedre mulighed og kompetence for at deltage i forskningsaktiviteter og oparbejde en mere systematisk praksis for at inddrage forskningsviden og praksiserfaringer i udviklingen af ny undervisning. Og ligeledes er der et stort udtalt ønske blandt læreruddannerne om få mulighed for at samarbejde på nye måder og dele viden, erfaringer og refleksioner herover mere systematisk med kolleger lokalt og nationalt. Udviklingsgruppen for læreruddannelsesindsatsen arbejder pt. med en nærmere analyse af datamaterialet fra det udsendte survey og der vil blive udarbejdet en rapport omkring dette i sammenhæng med den strategi for udvikling af læreruddannelsen, som udviklingsgruppen arbejder på pt.

Første møde i PLF Rådgivningspanel

Den 10. december 2021 blev første møde i NAFAs PLF Rådgivningspanel afholdt. Panelets formål er at følge udviklingen af de professionelle læringsfællesskaber (PLF), give løbende sparring på, hvordan de udvikles og bidrage til udpegning af, hvilke kvalitetskriterier den løbende interne evaluering af PLF-arbejdet skal tage afsæt i. Mødet foregik online og havde fokus på en første præsentation af NAFA med særligt fokus på hvordan PLF-arbejdet og indsatsen på læreruddannelsen organiseres. Rådgivningspanelet glæder sig til opgaven med at følge de professionelle læringsfællesskabers udvikling og implementering i praksis og panelet samles igen allerede i begyndelsen af det nye år. Her skal panelet bidrage til kvalificering af den kommende strategi for udvikling af læreruddannelsen. Rådgivningspanelet består af Docent Thomas R.S. Albrechtsen, Docent Preben Olund Kirkegaard, Lektor Helle Plauborg, Pædagogisk leder Helle Bjerg, Professor Lise Vikan Sandvik, Uddannelseschef Søren Smedegaard samt Programchef Ivar Ørnby og Programleder Kia Wied.

Status for skoleindsatsen

De første opgaver i skoleindsatsen er nu færdiggjorte. Det drejer sig om 3 kortlægninger af henholdsvis skolernes efterspørgsel efter kompetenceløft gennem de seneste år, afprøvede modeller for kompetenceløft og deres værdi og endelig en samlet kortlægning af hvad vi ved her og nu om behovet for kompetenceløft.
Derudover er der lavet en skabelon for en lokal behovsanalyse. Skabelonen er lavet som en survey-exact undersøgelse og er færdig i forhold til anvendelse af lærere i skolen. Der kommer udgaver rettet til vejledere, skoleledere samt forvaltning.
Den kommende tid sættes der turbo på kommunikationen til kommuner og skoler, hvor vi gerne skulle kunne rekvirere de første skoler der skal være med i det kommende skoleår. Til det udarbejdes en folder og en flyer samt udstillingsmateriel til LærFest, Big Bang mm.
Desuden så arbejder udviklingsgruppe for skoleindsatsen på et værktøj til at fastlægge de modeller for kompetenceløft der skal afprøves med lokal tilpasning under tema 0, der skal køre fra august 2022.

NAFA programledelsen takker for indsatsen og samarbejdet i 2021 og ser frem til at fortsætte dette i 2022.

 

NATURFAGSAKADEMI (NAFA)
– et nationalt program for kvalificering af naturfagsundervisning i Danmark
Etableret med støtte fra Novo Nordisk Fonden og VILLUM FONDEN