Gå til indhold
Søg

NAFA NYT – Januar 2022

Ny hjemmeside og nyt format for NAFA Nyt

NAFA har nu fået etableret den annoncerede hjemmeside på www.nafa.nu. Der er også henvisning fra http://naturfagsakademiet.dk/. Hjemmesiden blev aktiv i uge 3 og vil i den kommende tid løbende blive redigeret og udviklet. Ambitionen er at https://nafa.nu på sigt vil blive stedet hvor man fx kan finde podcasts, NAFA-talks og en skriftserie redigeret af CESE-ledelsen.
Som en del af overgangen til den nye hjemside er ”NAFA Nyt” gået bort fra pdf-formatet og henviser i stedet til hjemmesiden. Alle hidtidige modtagere af NAFA Nyt er blevet overført til distributionslisten.
Hvis man ønsker at afmelde sig, sker det nu nederst i mailen.

CESEs forskningsprojekter

Her i foråret 2022 igangsættes forskningsprojekter med udgangspunkt i den første forskningsstrategi for CESE, der blev godkendt at NAFA-styregruppen i december 2021. Som det fremgår at forskningsstrategien er den en ambition at skabe excellent forskning med både forskningshøjde, -dybde, -bredde og praksistilknytning. Og det er den proces, der lige så stille skydes i gang nu. Det gør vi fx ved at etablere nogle forskningsprojektgrupper, der i løbet af det første kvartal ´22 skal bidrage med at gennemtænke gode projektopdrag, der herefter kan bruges som fundament for at rekruttere NAFA-forskere fra partnerinstitutionerne til deltagelse i forskningsarbejdet. Det vil med andre ord sige, at forskningsprojektgruppernes arbejde er vigtig for den projektmodningsproces CESE igangsætter.
CESE-ledelsen og -udviklingsgruppen er i øjeblikket i gang med at lægge sidste hånd på en procesplan, hvor gennemsigtighed prioriteres højt, og hvor den Nordiske Ekspertgruppe spiller en vigtig rolle i vurderingsprocessen. For at sikre fuld åbenhed omkring projekters modningsproces og rekruttering til forskningsprojekter vil der blive lagt mere uddybende information på www.nafa.nu, når styringsdokumenterne er blevet behandlet i CESE-udviklingsgruppen.

National kortlægning af læreruddanneres kompetencer og kompetencebehov

Den første del-opgave i læreruddannelsesindsatsen er nu færdiggjort. Udviklingsgruppen omkring LU-indsatsen har i løbet af efteråret 2021 arbejdet med en national kortlægning af læreruddannernes kompetencer og kompetencebehov. Kortlægningen er gennemført som et survey og arbejdet med at analysere de indsamlede data er nu afsluttet og opsummeret i en rapport. Kortlægningen har i overblik haft fokus på at afdække læreruddannernes selvrapporterede kompetencer i relation til følgende kompetencefelter:

  • Naturvidenskab
  • Naturfagsdidaktik
  • Uddannelse af naturfagslærere
  • Naturfagsdidaktisk forskning

Undersøgelsen viser at 55% af de naturfaglige læreruddannere har mere end 15 års erfaring, men peger ligeledes på, at der samtidig også er en relativ stor gruppe på 21% med under 5 års erfaring. En væsentlig pointe i relation til den kompetenceudvikling som skal iværksættes fremadrettet som en del af LU-indsatsen er, at man samlet set kan tale om en ganske veluddannet gruppe, som åbner spændende muligheder for at hente og dele naturfaglig og didaktisk ekspertise på tværs af professionshøjskolernes naturfaglige miljøer. Når det gælder spændet i erfaring, er det i planlægningen af de kommende kompetenceudviklingsaktiviteter desuden vigtigt at være opmærksom på, at der kan være forskellige behov alt efter hvor mange år, man har arbejdet i læreruddannelsen. Derudover må det understreges, at der baseret på den relativt høje gennemsnitlige anciennitet må forventes en udskiftning i gruppen af naturfaglige læreruddannere i de kommende år. Det er et vilkår, som man allerede er opmærksom på ledelsesmæssigt på professionshøjskolerne og som blandt andet har været drøftet på seneste møde i NAFAs uddannelseslederforum – et mødeforum målrettet uddannelseslederne i relation til NAFA med henblik på løbende videndeling og koordination omkring LU-indsatsen på professionshøjskolerne. Den færdige survey rapport er for nylig rundsendt til professionshøjskolerne med henblik på lokal dialog om resultaterne af kortlægningen blandt læreruddannere og ledere som deltager i NAFA.

Opstart af PLF-arbejdet og lokale samarbejdsaftaler

Det første PLF-tema i NAFAs programperiode er som bekendt ”den dobbelt didaktiske dimension med fokus på kompetence og dannelse” og de lokale processer omkring opstarten af PLF-samarbejdet omkring dette tema er så småt gået i gang. I første fase af arbejdet med temaet er der lagt op til, at de lokale PLF-grupper skal indlede deres arbejde lokalt med at kortlægge eksisterende praksis samt kompetencebehov og på den baggrund opstille nogle mål for, hvordan de kan udvikle deres praksis via arbejdet med temaet. Lokalt faciliteres processen af de PLF-koordinatorer, som hver enkelt professionshøjskole har udpeget og tanken er, at PLF-grupperne skal bygge oven på eksisterende velfungerende praksis og på den baggrund drøfte, hvad ’next practice’ med fordel kan være. Den enkelte PLF-gruppe skal desuden udarbejde en samarbejdsaftale, som sammenfatter gruppens indledende dialoger og beskriver ideer og planer for, hvordan gruppen vil udfolde arbejdet med temaet. Aftalen er ikke en manual og erstatter ikke løbende faglig vurdering og dømmekraft hos den enkelte læreruddanner, men skal fungere, som en lokal ramme for arbejdet, som samtidig sikrer et nationalt overblik over de forskellige lokale PLF-tiltag i NAFA samt mulighed for at videndele og inspirere hinanden på tværs af professionshøjskolerne omkring de prøvehandlinger som sættes i gang i PLF-grupperne. LU-indsatsens udviklingsgruppe er pt. i fuld gang med at lægge sidste hånd på en samarbejdsaftaleskabelon for PLF-samarbejdet i LU-indsatsen. NAFAs PLF-rådgivningspanel inddrages i den kommende tid til kvalificering af skabelonen og den færdige udgave vil herefter blive rundsendt til PLF-grupperne i løbet af februar 2022.

Skoleindsatsen

Programleder Jens Juulsgaard Larsen deltager netop nu i møder arrangeret af Astra for at hverve skoler og kommuner til en første afprøvning af modellerne for efteruddannelse. Der er konkrete forhandlinger med en række kommuner, men endnu ingen aftaler. En lovende aftale med en større kommune er foreløbig udsat på grund en ny politisk situation efter kommunalvalget, men der arbejdes stadig på at redde denne aftale.
Skoleindsatsen er også på vej med en folder der skal bruges i forbindelse med en række arrangementer der løber af stablen i foråret og hvor skoler og forvaltning er til stede. Det er fx Lærfest er i København 16.-17. marts 2022 og i Aarhus 27.-28. april 2022. Bigbang er 6.-7. april 2022 og Børne og Unge Topmødet (flyttet til maj 2022) hvor UC’erne har fælles stand. I forlængelse af planen i programansøgningen kobler NAFA sig i et vist omfang på andre aktører fx Astras og UC’s fællesstand eller på SNL-standen på disse arrangementer. Folderen og andet materiale bliver også tilgængeligt på nafa.nu.

 

NATURFAGSAKADEMI (NAFA)
– et nationalt program for kvalificering af naturfagsundervisning i Danmark
Etableret med støtte fra Novo Nordisk Fonden og VILLUM FONDEN