Gå til indhold
Søg

NAFA NYT – Juni 2022

Møderække mellem UC’erne og NAFAs programledelse
Programledelsen har i foråret og forsommeren afholdt møder med de fleste af professionshøjskolerne for at drøfte sammenhængen mellem den lokale indsats og NAFAs programindsatser. Med udgangspunkt i bl.a. den risikoanalyse NAFA har lavet for 2022, har der været en god dialog omkring udfordringerne med medarbejderkapacitet i alle tre indsatsområder og udfordringerne med at værge grundskoler til skoleindsatsen. Det er ligeledes drøftet hvordan man såvel lokalt som på nationalt programniveau kan skabe videnflow mellem indsatsområderne. Det er aftalt, at møderne vil blive gentaget løbende og målet er at sørge for at NAFAs aktiviteter og lokale aktiviteter understøtter hinanden.

NAFA-midler til opkvalificering af læreruddannere
Som en del af NAFAs indsats i læreruddannelsen er der i tilknytning til den kompetenceudvikling, der foregår via PLF-organiseringen, også afsat midler til andre former for opkvalificering. LU-indsatsens udviklingsgruppe har for nylig færdiggjort en fælles ramme for, hvordan midlerne bliver sat i spil lokalt og nationalt. Der er afsat budgetmidler til følgende formål:

  1. Støtte til samarbejde med forskere – lokale aktiviteter på det enkelt UC.
  2. Støtte til samarbejde med forskere – nationale aktiviteter på tværs af UC’er.
  3. Støtte til individuel specialiseret opkvalificering af enkeltundervisere.

Udviklingsgruppen har i den forbindelse lavet et informationsmateriale, som giver inspiration til de muligheder, der er for at anvende midlerne til forskellige aktiviteter. Informationsmaterialet sendes ud til alle NAFAs læreruddannere i denne uge og herefter vil PLF-koordinatorerne sørge for at tage initiativ til lokale drøftelser omkring det på den anden side af sommerferien. Rammen er godkendt af NAFAs uddannelseslederforum og vil være gældende for de næste to år, hvorefter der vil være en evaluering og evt. justering med afsæt i erfaringerne fra de første to år.

Vidensrapporter fra CESE
Tre vidensrapporter er nu tilgængelige på https://nafa.nu/nafa-viden/:

  1. Professionelle læringsfælleskaber – et forskningsoverblik (2018-2021). Baseret på et scoping-review.
  2. Model for operationelt teoretisk rammeværk. Inspiration til projektgrupper i NAFA til udarbejdelse af systematiske videnafsøgninger.
  3. Den dobbelte didaktiske dimension i læreruddannelsens naturfag. Baseret på et scoping-review.

NAFA-Forsk – webinarrække og forskerkursus
NAFA er i gang med at etablere et forskernetværk – NAFA-Forsk – som udbyder phd-kurser og forskningskurser for både naturfagsdidaktiske forskere fra både professionshøjskoler og universiteter. Det første forskningskursus afvikles i perioden november 2022 – januar 2023, og har titlen: Kursus i kvalitativ dataanalyse med NVIVO.
NAFA-Forsk udbyder i samarbejde med Laboratorium for STEM-uddannelse og Læring (LSUL) på SDU en online seminarrække i efteråret 2022. Temaerne for efterårets fire online seminarer er:

  1. Praksisnær forskning i skole- og læreruddannelses-praksis
  2. Professionelle læringsfællesskaber som ramme for forandringsprocesser i skoler og læreruddannelse
  3. Forholdet mellem formativ og summativ evaluering på langs af uddannelsessystemet
  4. Excellence i professionel udvikling

En detaljeret beskrivelse af kursusopslaget og seminarerne vil være tilgængelig på https://nafa.nu primo august.

Skoleaftaler
Når skoleåret 2022-2023 starter i august, er skoleindsatsen i NAFA i gang med tema 0 Naturfaglige praksisser på en række skoler. Det har, som nævnt tidligere, været svært at få skoler til at gå ind i et samarbejde allerede fra skoleårets start især pga. snævre timeressourcer og allerede planlagte aktiviteter i kommunerne. Men det er lykkedes at lave aftaler ved de fleste af professionshøjskolernes EVU-afdelinger. Der kommer samarbejde mellem skoler i Viborg Kommune og VIA, mellem skoler i Aabenraa Kommune og UC SYD og formodentlig også mellem de tyske skoler i Syd- og Sønderjylland og UC SYD, mellem skoler i Køge Kommune og PH Absalon og mellem skoler i Vallensbæk Kommune og KP. Det er tæt på et forløb også hos UCL med en række friskoler.

God sommer
Med sommerens komme har NAFA afsluttet det første år i programmet. En stor del af året er gået med at opbygge strukturer og lave strategier og andre styredokumenter, men der er også sket andet: Forskergrupper er i igangsat. De første videnrapporter fra CESE er på nafa.nu. Læreruddannerne er nu organiseret i professionelle læringsfælleskaber og arbejder med tema 1. Skoleindsatsen har udviklet kompetencemodeller og de første kontrakter med grundskoler er i hus. Intern evaluator er i gang. Alt i alt er tingene så småt ved at være kørende og programledelsen glæder sig derfor til næste studieår hvor endnu flere aktiviteter kan igangsættes.

Naturfagsakademiets programledelse ønsker alle en god sommer