Gå til indhold
Søg

NAFA NYT – Maj 2022

Referencegruppemøde
I starten af maj havde NAFA sit første referencegruppemøde. Gruppens opgave er jf. fondsansøgningen at følge og vurdere programmets udvikling og resultater og bidrage til at sikre et fagligt og kvalitetsmæssigt niveau i programmets aktiviteter. Desuden bidrager gruppen til at sikre, at NAFA’s aktiviteter tager udgangspunkt i reelle praksisudfordringer.
På mødet drøftede man bl.a. opmærksomhedspunkter i forhold til de tre indsatsområder. Den del af mødet centrerede sig om skoleindsatsen og de udfordringer som denne indsats rummer. Det blev fx fremhævet at der er forskel på små og store skoler i forhold til kompetenceudvikling og fagligt samarbejde. Der blev efterlyst fagfaglig efteruddannelse, men også fremført at forskning på tværs af skoleformer viser at viden om naturfagsdidaktik er vigtigere end fagfaglig viden.
På mødet præsenterede NAFA temastyringen og valg af de første temaer på baggrund af Delphistudiet. Referencegruppen interesserede sig i den forbindelse især om et muligt tema i bæredygtighed og klima. Det blev fx fremført at der bør udvikles en bæredygtighedsdidaktik. Andre opmærksomhedspunkter var vigtigheden af at udvikle praktikken og inddrage studerende, at UC-lærere møder grundskolelærere for at udvikle læreruddannelsen og at der er mulighed for at justere programmet.

Onlinemøder i LU-indsatsens fire nationale PLF-grupper.
I slutningen af maj / begyndelsen af juni afholder de 4 nationale PLF-grupper i LU-indsatsen første runde onlinemøder. Formålet med de nationale PLF-grupper er at skabe et kollegialt rum for sparring, videndeling og gensidig inspiration i en national ramme.  Der afholdes i alt 3 onlinemøder i de nationale PLF-grupper henover en PLF-temaperiode og i NAFAs første PLF-periode er grupperne organiseret omkring de fire naturfag (natur/teknologi, biologi, fysik/kemi og geografi). Maj måneds onlinemøder har fokus på at folde denne PLF-periodes tema omkring kompetence og dannelse i et dobbelt didaktisk perspektiv ud set fra et monofagligt perspektiv. Grupperne arbejder forskelligt med dette formål både i forhold til form og indhold på møderne og NAFA samler på den måde forskellige erfaringer med, hvordan man kan arbejde med praksisudviklende læringsfælleskaber i en national ramme:

  • N/T-gruppens møde var centreret omkring refleksion og drøftelse med afsæt i et inspirerende fagligt oplæg ved Jens Jakob Ellebæk, UCSYD, omkring udvikling af Professional Content Knowledge (PCK) og kollegialt samarbejde inden for Natur/Teknologi.
  • Biologi-gruppens møde tog omdrejningspunkt et helt konkret nedslag i et klassisk biologisk forsøg (et spiringsforsøg), som dannede et fælles afsæt for erfaringsudveksling og livlig kollegial diskussion af hvordan et klassisk biologisk forsøg kan didaktikeres og bruges som afsæt for at arbejde med kompetence og dannelse i både læreruddannelsen og grundskolen.
  • Geografigruppen drøftede hvad et godt undervisningsmateriale i faget geografi skal kunne, samt udveksling og udvikling af ideer til nye måder af formidle geografifaget relevant ind i både læreruddannelsen og grundskolen.
  • Møde i Fysik/Kemi-gruppen afholdes først fredag den 3. juni.

Uddannelseslederforum
NAFA har etableret et uddannelseslederforum. Panelets formål er at understøtte en sammenhængende udvikling, forankring, understøttelse og koordinering lokalt i relation til NAFAs tre indsatsspor. Forummet vil dog have et særligt fokus på NAFAs udviklingsindsats i læreruddannelsen herunder udvikling og implementering af de professionelle læringsfællesskaber både lokalt og nationalt. I forummet vil man bl.a. drøfte:

  • Ledelsesopgaven i relation til professionelle læringsfællesskaber i læreruddannelsen, herunder organisering og implementering af PLF-baseret kompetenceudvikling.
  • Læreruddannelsens organisering, herunder læreruddanneres vilkår og mulighed for kollegial sparring, samarbejde og udvikling.
  • Kultur for organisationslæring og kompetenceudvikling på læreruddannelsen.

Der har allerede været afholdt en række møder. På førstkommende møde i juni skal man drøfte et kommissorium og en fast kadence for møderne.

Kvalificering af første forskningsprojekt i Nordisk Ekspertgruppe
Det første forskningsprojekt blev kvalificeret på mødet i Nordisk Ekspertgruppe den 23. maj. Birgitte Lund Nielsen (VIA UC), Bjørn Friis Johannesen (Københavns Professionshøjskole) og Claus Auning (UC Syd) fremlagde projektet “Den dobbelte didaktiske dimension i læreruddannelse med fokus på kompetence og dannelse”. Udover de tre førnævnte projektgruppemedlemmer deltager Jens Dolin (KU) og Niels Anders Illermann Petersen (UCN) også i projektet. Efter fremlæggelsen fik projektgruppen feedback på projektbeskrivelsen. Der blev fra Nordisk Ekspertgruppe udtrykt stor ros for et ambitiøst projekt, som har potentialet til at bidrage med ny viden til feltet. Når projektgruppen har modtaget den skriftlige feedback, er de klar til at igangsætte projektet. Tak til Ellen Caroline Henriksen (Oslo Universitet), Christina Ottander (Umeå Universitet), Maria Andrée (Stockholm Universitet) og Tine Prøitz (Universitetet i Sør-Øst Norge) for gode input.

Ny økonomimedarbejder.
Adrija Sereikaite Høilund, der har stået for programmets økonomi, har fået nyt job tættere på sin bopæl og hun fratræder derfor med udgangen af maj. Konsulent Emma Larsen, der i forvejen er tilknytte sekretariatet for læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole, overtager foreløbig opgaven som controller for NAFA. Stillingen er slået op og der gennemføres ansættelsesrunde før sommerferien.
NAFAs programledelse takker for samarbejdet med Adrija Sereikaite Høilund og ønske hende held og lykke på den nye arbejdsplads.