Gå til indhold
Søg

NAFA NYT – Marts 2022

Møde i NAFA-Netværket
Alle de lokale og nationale PLF-grupper mødtes den 22. marts på Professionshøjskolen Absalon i Slagelse. Formiddagen bød på oplæg om ”Den dobbeltdidaktiske dimension” ved Peer Daurbjerg (VIA) og ”PLF -et forskningsoverblik” ved Connie Svabo (SDU).
Dagen gav plads til at holde møde i de lokale PLF’er, der delte deres arbejde ved en sparringsseance og til at mødes for første gang i de nationale PLF for biologi, geografi, natur/teknologi og fysisk/kemi. Arrangementet blev omtalt i et indlæg på Folkeskolen.dk den 16. marts:
Læringsnetværk på tværs af grundskole, læreruddannelse og forskning skal styrke den naturfaglige dannelse i Danmark

NAFA-netværksdag i Slagelse på PH Absalon.

NAFA på Lærfest i København
For at udbrede kendskabet til skoleindsatsen og fortælle om muligheden for at lave partnerskab omkring kompetenceudvikling i grundskolen deltager NAFA både på Lærfest i København og i Århus. Programleder Jens Juulsgaard Larsen bemandede standen i Bella Center som NAFA deler med SNL (Stærke Naturfaglige Fællesskaber).

CESE-projekter
CESE er i gang med at modne seks forskningsprojekter, som relaterer sig til forskellige indsatser i forskningsstrategien.
Under følgeforskningsindsatsen er der to projekter under modning:

  • Projekt vedrørende Tema 1-følgeforskning: Den dobbeltdidaktiske dimension med fokus på dannelse og kompetence. Følgeforskningsgruppen har 5 deltagere med Birgitte Lund Nielsen (VIA UC) som projektleder.
  • Følgeforskning på afprøvning af kompetenceudviklingsmodeller i skole-indsatsen. Indtil videre er Steffen Elmose (Aalborg Universitet) udpeget til at deltage i projektet. Flere projektdeltagere mangler at blive inviteret.

Under den strategiske forskningsindsats er fire projekter under modning:

  • Udvikling af værktøjer til motivationsmåling i NAFA Forskningsprojekter. Her etableres en projektgruppe med tre medlemmer.
  • Kortlægning af den naturfaglige praksis i grundskolens naturfagsundervisning. Her er foreløbigt to projektmedlemmer inviteret.
  • Longitudinalstudie af NAFA som en vidensøkologi. Her etableres en projektgruppe med to-fire projektmedlemmer.
  • Udvikling og afprøvning af evalueringsformater i grundskole og på læreruddannelsen. Her etableres en projektgruppe med tre til 5 medlemmer.

I tilknytning til de strategiske forskningsprojekter: Longitudinalstudie af NAFA og evalueringsprojektet påtænker CESE-ledelsen at tilknytte Ph.d.-studerende og invitere internationale eksperter til at bidrage til kvalificering af projekternes forskning.

Nyt medlem i den Nordiske ekspertgruppe
Den Nordiske Ekspertgruppe er en central del af CESE og kvalificerer igangsættelsen af nye forskningsprojekter. Gruppen består af 5 medlemmer, hvoraf en har måtte trække sig på grund af opgaver for det Svenske Forskningsråd. Derfor har CESE-ledelsen rekrutteret Professor Tine Sophie Prøitz fra Universitetet i Sørøst-Norge. Tine er evaluator på ULF-projektet i Sverige, som har mange lighedspunkter med NAFA. Læs mere om Tine her: https://www.usn.no/om-usn/kontakt-oss/tilsette/tine-sophie-proitz

Samarbejdsaftale mellem NAFA og Nationalt Videncenter for Læsning
NVL skal gennem de næste fem år udvikle en læsedidaktik for naturfagene i grundskolen – et forskningsfokus, der ligger inden for CESE-forskningsområde. Derfor har CESE valgt at bakke op om NVL-forskningsprojektet og bidrage med støtte til forskningsprojektets undersøgelse af tekstbrug i naturfagsundervisningen i indskoling og på mellemtrin (januar 2022-april 2023) og i databearbejdning af en klasserumsundersøgelse af tekstbrug i naturfagsundervisning (maj 2023-juni 2024).
Om projektet:
”Projektet er et praksisudviklende forskningsprojekt, som er organiseret som et samarbejde mellem NVL de seks danske professionshøjskoler og lærere i udskolingen. Formålet er at udvikle en ny naturfaglig læsedidaktik, hvormed naturfagslærere kan understøtte, at eleverne bliver i stand til at bruge naturfagenes tekster som ressource til naturfaglig indsigt og læring. Baggrunden for projektet er, at der i Danmark mangler systematisk viden om tekstbrug i naturfagsundervisning. Projektet bygger på to grundsøjler: 1) Et solidt vidensgrundlag i form af en forskningsafdækning af den faktiske tekstbrug i grundskolens naturfagsundervisning og 2) Et tæt og systematisk samarbejde mellem naturfags-lærere og eksperter inden for både det naturfagsdidaktiske og læsedidaktiske felt.”
Nationalt Videncenter for Læsning har i øvrigt for nylig afsluttet en mindre følgeforskningsopgave knyttet til et projekt om opdagende skrivning i natur/teknologi-undervisningen. ” Læring af naturfaglige begreber gennem bogproduktion i indskolingen” er et projekt der ligeledes har interesse for NAFA.
Link til rapporten: https://www.videnomlaesning.dk/media/5104/opdagende-skrivning-i-natur-teknologi_rapport_nyforside.pdf