Gå til indhold
Søg

Generelle retningslinjer for CESE Ph.d.-projekter

CESE udlyser i samarbejde med partnerinstitutioner ph.d.-projekter i naturfagsdidaktisk forskning

Generelle retninglinjer til CESE Phd opslag som PDF –  You will find the below text starting on page 4 of this PDF

NAFA’s forskningsprogram: Center of Excellence in Science Education (CESE) udlyser i samarbejde med NAFA’s partnerinstitutioner ph.d.-projekter, som skal have fokus på forskning af relevans for praksis i den danske folkeskole og/eller læreruddannelse. Alle CESE ph.d.-projekter organiseres i et samarbejde mellem en professionshøjskole og et universitet.
CESE ph.d.-stipendiater bliver en del af NAFA, og bliver knyttet til et CESE-forskningsprojekt.
Formålet med NAFA er at fremme motiverende og udbytterig naturfagsundervisning i grundskolen gennem styrket uddannelse af naturfagslærere. Børn og unge skal opleve en styrket naturfaglig mestring, som de kan anvende i deres rolle som menneske, borger og professionel. Læs mere om NAFA her på nafa.nu.
Ansøgningerne skal demonstrere relevante forskningsspørgsmål og en klar kobling til valg af projektdesign og undersøgelsesmetode. I vurderingen af ansøgninger lægges der vægt på at forskningsspørgsmål er naturfagsdidaktisk relevante i forhold til det CESE forskningsprojekt, som ph.d.-stipendiet tilknyttes. Endvidere at Ph.d.-projektet er originalt teoretisk og metodisk, samt at eksisterende forskning diskuteres kritisk. Det forventede starttidspunkt for CESE ph.d.-stipendiater er første kvartal af 2024.

Vurderingskriterier for Ph.d.-projektet

 • Ph.d.-projektets forskningsmæssige kvalitet og gennemførbarhed
 • Ph.d.-projektets relevans i forhold til det CESE forskningsprojekt som ph.d.-projektet tilknyttes, NAFA’s overordnede formål og CESE’s gældende forskningsstrategi
 • Ph.d.-projektets skal forankres i eksisterende forskning
 • Ph.d.-kandidatens refleksioner over etiske aspekter, der særligt vedrører det ansøgte projekt
 • Ph.d.-kandidatens kvalifikationer
 • Ph.d.-projektets plan for at gøre projektet relevant for praksisfeltet samt for videnomsætning gennem uddannelse, formidling eller udviklingsaktiviteter

Tilknytning til professionshøjskole og universitet og bevillingsstøtte

Et CESE ph.d.-stipendium er et 3-årigt stipendium, og inkluderer den ph.d.-stipendiatens løn- og rejseudgifter samt uddannelsestakst. Ph.d.-stipendiaten vil få en tilknytning til såvel et aktivt forsknings- og udviklingsmiljø på en professionshøjskole som til et aktivt forskningsmiljø på universitetet. Ph.d.-stipendiaten vejledes af et vejlederteam bestående af en bi-vejleder fra en professionshøjskole og en hovedvejleder fra et universitet.
Der gælder i øvrigt følgende for CESE ph.d.-stipendiater:

 • Ansøger indskrives ved et af NAFA’s partneruniversiteter. ph.d.-studiet gennemføres som fuldtidsstudium i den aftalte periode.
 • Ansøgers primære arbejdssted vil som udgangspunkt være ved en professionshøjskole.
 • Hvis ansøger har en eksisterende ansættelse ved en dansk professionshøjskole, så vil det være muligt at forsætte i denne ansættelse mens man er indskrevet som ph.d-studerende.
 • Det forventes at den ph.d.-studerende indgår i fagmiljøet omkring det CESE forskningsprojekt, som ph.d.-stipendiet, som stipendiet tilknyttes. De i ”Cirkulære om overenskomst for akademikere i staten” (CIR nr. 9414 af 01/07/2013), Bilag 5 ”Protokollat om ph.d.-stipendiater” § 8 stipulerede arbejdsforpligtelser på 840 timer foregår som udgangspunkt i relation til det forskningsprojekt, som Ph.d.-stipendiet tilknyttes. Arbejdsopgaverne kan bestå i akademisk formidling, forskning, undervisning.
 • Ph.d.-stipendiaten erlægger mindst 50% af arbejdsforpligtigelsen i forbindelse med det CESE forskningsprojekt, som ph.d.-stipendiet tilknyttes.

Netværk og uddannelsesforløb

Alle CESE Ph.d.-stipendiater forpligtes på at deltage i CESE ph.d.-kurser. De fælles CESE ph.d.-kurser svarer til 15 ECTS (over 2 år).  Den ph.d.-studerende vil møde et inspirerende fagligt fællesskab og danske såvel som internationale forskningskapaciteter.
I forbindelse med “Ph.d.-bekendtgørelsens” (nr. 1039 af 27/08/2013, krav om miljøskifte, § 7 stk.2, 3), tilstræbes det, at ph.d.-stipendiaten har enten et længere eller flere kortere ophold ved udenlandske forskningsinstitutioner og/eller andre NAFA-partnerinstitutioner.

Ansøgningsformalia

Ansøgningen udarbejdes og består af:

 • Ansøgning som indskrives i en skabelon
 • CV – max to sider inklusive publikationsliste. CV inkluderer: uddannelse, nuværende og tidligere ansættelse, deltagelse i relevante forsknings- og udviklingsaktiviteter, anden relevant aktivitet samt en publikationsliste (valgfri)
 • Dokumentation for meritgivende uddannelse

Ansøger får tilsendt en mail som bekræftelse på indsendelse af ansøgningen umiddelbart efter modtagelsen.
De indkomne ansøgninger vil blive vurderet af et bedømmelsesudvalg. Derefter vil et ansættelsesudvalg indkalde til ansættelsessamtaler.

Mere information

Spørgsmål vedrørende op ph.d.-opslagets indhold rettes til vejlederne.
Spørgsmål vedr. ph.d.-opslagets kobling til NAFA kan rettes til CESE-ledelsen v/ Gitte Miller Balslev (gmba@kp.dk) og Martin Sillasen (msil@via.dk).