Gå til indhold
Søg

NAFA NYT – maj 2023

Kom til NiSE-webinar 20. juni

NiSE er et akronym for Network in Science Education, og blandt produkterne er en række af webinarer, som du kan deltage i.
Formålet med webinarerne er at skabe fagligt fællesskab for deling af naturfagsdidaktisk forsknings- og udviklingsbaseret viden og støtte professionel udvikling i krydsfeltet mellem virkningsfulde kompetenceudviklingsmodeller og læreres fagdidaktiske kundskaber.
Hvert webinar går i dybden med et fagdidaktisk tema, som er relevant for NAFA-aktiviteter, der efterfølgende drøftes i grupper. Det er både internationale og danske naturfagsdidaktikere og uddannelsesforskere, som inviteres til at holde oplæg.
Den 20. juni klokken 13.00-15.00 er der fokus på læreres professionelle udvikling. Inspiration kommer fra den nyeste viden fra den nationale og internationale forskning om meningsfulde og virkningsfulde kompetenceudviklingsmodeller samt influerende strukturer for udvikling af læreres fagdidaktiske kundskaber.
De to oplæg fokuserer således på to centrale komponenter for læreres professionelle udvikling:
1. Hvordan designes et godt kompetenceudviklingsforløb?
2. Hvilke strukturer i og omkring skolen bidrager til at styrke læreres fagdidaktiske viden?
Oplægsholdere er Christina Dahl Madsen, VIA UC, og Jens Jakob Ellebæk, UC Syd.
Med ZOOM-linket her kan du tilgå NiSE-webinaret.
Her kan du læse mere om afholdte og kommende NiSE-webinarer.

Styregruppemøde i maj

NAFAs styregruppe, der mødes to gange årligt, havde i starten af maj afsat en halv dag til at drøfte programudviklingen samt bl.a. strategi for skoleindsatsen (se nedenfor).
På mødet var der indlagt et oplæg af professor Dorte Caswell fra Aalborg Universitet. Hun fortalte om, hvordan man arbejder med videnmobilisering i CUBB (Center for Udvikling af Borgerinddragende Beskæftigelsesindsatser).
Styregruppen interesserede sig særligt for FLIP-modellen og paralleller til dette i såvel indsatsen i læreruddannelsen som i efter- videreuddannelsen i Skoleindsatsen.
Dorte Caswell fremhævede bl.a. etnografiske studier og pointerede, at forskere er forskere og praktikere er praktikere: Forskere skal stille forskningsspørgsmål, og praktikerne skal bidrage til identifikation af udfordringer og formulering af problemstillinger.
”Dialogisk videnproduktion gør forskningen praksisrelevant og anvendelig”, konkluderede hun. Et budskab NAFA tager med sig i den videre udvikling af programmet. 

PLF-tema 2 om evaluering er skudt i gang

16. maj var NAFAs netværk for naturfaglige undervisere i læreruddannelsen samlet til opstartsworkshop på PLF-tema 2. PLF står for professionelle læringsfællesskaber. Dagen markerede startskuddet for et nyt temaforløb om evaluering, som PLF’erne i læreruddannelsen skal arbejde med igennem det næste års tid.
Workshoppen startede med en rundbordsdebat mellem Jan Sølberg, KU; Jette Reuss Schmidt, UCN; Martin Hermansen, KP; og Mette Mellerup, Silkeborg Kommune. Panelet var bl.a. enigt om, at evaluering er en vigtig del af en undervisers praksis, og at vi har brug for stærkere kompetencer, højere grad af bevidsthed, systematisering af og kritisk stillingtagen til de forskellige former for evaluering. Og ikke mindst er der behov for en større opmærksomhed på virkeligheden ude i skolen, på det eleverne oplever dér, og på hvordan man så kan evaluere på det.
Debatten affødte en mængde gode diskussioner og ideudveksling omkring, hvordan PLF’erne via deres arbejde kan være undersøgende omkring forskellige former for evaluering samt deres muligheder og begrænsninger.
Det visuelle referat fra dagen nedenfor giver et fint øjebliksbillede af de mange inspirerende drøftelser.

Visuelt referat
Visuelt referat fra opstartsworkshop på NAFA tema 2 om evaluering i NAFA Netværket udarbejdet af Michael Eriksen, Visuel Retning.

Klik her for at se hele det visuelle mødereferat som PDF

Status på CESEs forskning 

I forskningsindsatsen i NAFA har CESE igangsat en række forskningsprojekter, bl.a. to følgeforskningsprojekter på skoleindsatsområdet og læreruddannelsesområdet.
Der er også igangsat flere strategiske forskningsprojekter, hvoraf to retter sig mod grundskolen og kortlægger undervisningspraksis på naturfagsområdet samt elevpræstationer, mens et andet undersøger værktøjer til motivationsmåling blandt eleverne.
Derudover er der igangsat et tværgående forskningsprojekt, som undersøger den viden, der produceres i NAFA med udgangspunkt i NAFAs professionelle læringsfællesskaber i læreruddannelseskontekst.
Det seneste skud på stammen er forskningsprojektet SENK, Sammenhængende Evaluering af Naturfaglige Kompetencer, der retter sig mod skoleindsatsen og undersøger evaluering af naturfaglige kompetencer med fokus på at skabe bedre sammenhæng mellem mål, undervisning og evalueringsmetoder.
SENK stiler mod at udvikle evalueringsmetoder, der kan integreres i den daglige undervisning og indfange udskolingselevers udvikling af naturfaglige kompetencer.
Projektet har fokus på at undersøge ejerskab og forforståelser hos grundskolelærerne i spændingsfeltet mellem evalueringsmetoder og kompetencemål og undersøger sammenhæng mellem mål, undervisning og evaluering samt elevernes udvikling over tid.

SENK stiller følgende overordnede spørgsmål:
1.
Hvordan kan lærernes evalueringskompetence styrkes, så deres evaluering af elevernes naturfaglige kompetencer bidrager til at udvikle og synliggøre elevernes progression over tid og på tværs af naturfagene i udskolingen?
2.
Hvordan kan lærernes evalueringsdata bruges af personer fra forskellige beslutningsniveauer til at styrke lærernes muligheder for at arbejde kompetenceorienteret i naturfagsundervisningen?
Partnerskab bag SENK er UC SYD, Københavns Professionshøjskole og Københavns Universitet. Projektet ledes af lektor Jan Sølberg, Institut for Naturfagenes Didaktik.

Ny strategi for skoleindsatsen

Gennem de seneste måneder har Udviklingsgruppen for Skoleindsatsen hævet blikket fra her-og-nu-arbejdet med at rekruttere skoler og kommuner for at se længere frem.
Det har bl.a. resulteret i, at en ny strategi for skoleindsatsen blev fremlagt, drøftet og godkendt på styregruppemødet den 10. maj. Strategien er et udtryk for en mere helhedsorienteret indsats, hvor især partnerskaber, videnflow og synergi er i fokus.
Til efteråret er der allerede samarbejde i gang med over 70 skoler. På den kvantitative del går det altså rigtigt godt, så nu skal der ses på de kvalitative mål.
Blandt de spørgsmål, som strategien skal hjælpe skoleindsatsen med at finde svar på, er fx:
1. Hvilke typer af kompetenceløft til lærere, vejledere og ledelser har den bedste effekt?
2. Hvordan skruer vi et kompetenceløft sammen, så vi både tilgodeser skolernes behov og ressourcemuligheder og samtidig bygger på aktuel og relevant forskningsviden om naturfag og kompetenceudvikling?
Du finder strategien for Skoleindsatsen her.

Ny følgegruppe for skoleindsatsen

I foråret er der etableret en følgegruppe for skoleindsatsen.
Følgegruppen skal give sparring og rådgivning til skoleindsatsens udviklingsgruppe, i forhold til de aktiviteter der sættes i gang, fx i relation til formidling, rekruttering og fastholdelse.
Gruppen afholdt 8. maj sit første møde bl.a. for at kommentere på forslaget til ny strategi for skoleindsatsen.
Følgegruppen er sammensat af aktører inden for skoleområdet og afholder sit næste møde i efteråret.
Her kan du se, hvem der sidder i følgegruppen.

Rambøll er ekstern evaluator

NAFA har over vinteren haft opgaven som ekstern evaluator i udbud. Ekstern evaluator skal bl.a. bidrage til midtvejs-evalueringen i 2024 og slut-evalueringen i 2028.
Valget faldt på Rambøll Management Consulting (Rambøll).
Rambøll og NAFA har allerede afholdt de første møder med henblik på at aftale den videre proces, der også involverer følgeforskningen og intern evaluator.